Naszą witrynę przegląda teraz 4 gości 

Loading Flash movie...


Projekt „Mądra głowa skarbem Knurowa

realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach: Działanie 9.1- Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.2- Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Celem projektu jest zniwelowanie trudności w nauce, zmniejszenie dysproporcji w ich osiągnięciach oraz wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej prowadzonej w ramach zajęć pozalekcyjnych.

Projekt skierowany jest do 1100 uczniów uczęszczających do 7 miejskich szkół podstawowych i 4 gimnazjów znajdujących się na terenie Gminy Knurów.

W ramach projektu planuje się przeprowadzenie 3 edycji zajęć

w okresie od lutego 2010 r. do czerwca 2011r., które będą obejmowały:

  • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego, matematyki, informatyki, języka obcego;

  • zajęcia psychologiczno-pedagogiczne celem, których jest eliminowanie przyczyn trudności w nauce uczniów wykazujących problemy społeczne i zdrowotne.

Zajęcia w projekcie „Mądra głowa skarbem Knurowa” zawierają działania wspomagające ofertę edukacyjną  tj. zakup pomocy dydaktycznych oraz dla każdego z uczestników zestaw podręczników i ćwiczeń.


Beneficjent: Gmina Miasta Knurów

Biuro Projektu: Miejski Zespół Jednostek Oświatowych w Knurowie
ul. Aleja Lipowa 12
44-196 Knurów

tel/fax 32 235 27 07